Home Nach oben Links Content Guest Book Site Search Disclaimer

Zeiss Ikon AG
Zeiss Ikon AG VEB Pentacon Kombinat Pentacon Pentacon Dresden company name Gold Medals Liquidation Pentacon Today Richard Hummel Herbert Blumtritt

 

Foundation of the Zeiss Ikon AG

1862
Richar Hüttig
Berlin
1888
Dr. R.  Krügener
Frankfurt/M
1889
Fabrik phot. App.
Emil Wünsche
Dresden
1900
Palmos AG
Jena
  1889
Ernemann & Matthias
 Dresden
Ernst Herbst & Firl
Görlitz
1886
Opt. Anstalt
C.P. Goerz
Berlin
1908
Drexler & Nagel
Stuttgart
1902
Süddeutsch. Camerawerk 
Körner & Mayer GmbH
Sontheim/Heilbr.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
1898
Fabrik phtografischer Apparate
R Hüttig & Sohn
Dresden
¯ 1897
Emil Wünsche AG
Dresden
1902
Carl Zeiss Jena
Abt. Palmosbau
Jena
G. Zulauf & Co.
Zürich
¯ 1899 ¯ 1917
Contessa Ind. Werke
August Nagel
Stuttgart
1909
Nettel-Camera- Werk GmbH
Sontheim
¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯  ¯ ¯  ¯
¯  ¯  ¯  ¯ 1912  ¯ ¯ 1919
Contessa-Nettel
Werk A. Nagel
Stuttgart
¯
®  ¯  ¯  ¯ ¬ ¯ ¬ ¯ ¯
1909
ICA AG
Dresden
1898
Heinrich Ernemann AG
Dresden
1920
Contessa-Nettel AG
Stuttgart
1903
Optische Anstalt
C.P. Goerz AG
Berlin
  ¯  ¯ ¯ ¯
AG Hahn für Optik und Mechanik
Kassel
1926
Zeiss Ikon AG
Dresden
¬  ¯
 ¯ 1927 ® ¬ ¬ ¬
¬ 1928 Goerz Photochem. Werke GmbH
Berlin
 

 

If you have any questions or comments to this website please send an email to: webmaster@praktica-collector.de 
Copyright © 1998 - 2010 Mike´s Praktica / Pentacon Dresden Pages
Stand: 10. April 2010